ASPROD

Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica"

Zebrani w dniu 19 maja 2003 r. w Kliniskach Wielkich, postanowili założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica", z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Szczecińskiej 24.

Celem Stowarzyszenia jest poprawa materialnych, kulturowych, duchowych warunków życia mieszkańców Klinisk Wielkich, poprzez:

1. Wspieranie społecznych inicjatyw wszystkich mieszkańców wsi i okolic przyległych;
2. Działania na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci (w obszarze zdrowotnym, socjalnym, kulturalnym) oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych;
3. Działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu we wsi Kliniska - zarówno osób o niskim statusie materialnym, jak niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych patologią lub bezradnością życiową;
4. Pomoc mieszkańcom wsi w poprawie jakości życia w następujących obszarach: kultura, edukacja, sport, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa.
5. Animowanie działań integrujących społeczność lokalną, pobudzających jej aktywność i potrzeby wyższe;
6. Współpracę ze społecznościami sąsiednich wsi, zakładającą przeciwdziałanie antagonizmom lokalnym;
7. Facylitację społeczną zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i innych patologii;
8. Działania na rzecz tożsamości społecznej mieszkańców wsi poprzez kultywowanie tradycji przeniesionych na ziemie zachodnie przez starszych mieszkańców oraz kontakty z przedwojennymi mieszkańcami wsi i okolic;
9. Wspieranie dobroczynności i zasady wolontariatu.

Znajdują się tutataj kategorie: Zarząd, Członkowie, Statut, Uchwały.