Dyrektor ZSP w Kliniskach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego

Dyrektor ZSP w Kliniskach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
Ul. PIASTOWSKA 11
72 – 123 KLINISKA WIELKIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zawarte w art. 54 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),

Wymiar etatu:1/1

Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień  2011

Wymagania podstawowe:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają

zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa

polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do

wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada

co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień

publicznych, ustawy o rachunkowości, samorządzie gminnym, systemie oświaty, Karty

Nauczyciela, prawa pracy, obsługi komputera (Word, Excel, VULCAN, Internet)i umiejętności
ich właściwego stosowania, dyspozycyjność, komunikatywność i rzetelność.

Obowiązki i odpowiedzialność:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych;

5) planowanie w zakresie wydatków finansowych, płacowych i rzeczowych oraz ich analiza;

6) prowadzenie i aktualizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo - księgowej,

jej kompletowanie i archiwizowanie;

7) przestrzeganie ustaleń określonych w instrukcji kontroli i obiegu dokumentów

obowiązujących w szkole;

8) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową jednostki.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny

3) oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydata wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności),

4) kserokopie świadectw pracy

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

7) dokument poświadczający wykształcenie

8) kwestionariusz osobowy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

1)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH, ul. Piastowska 11, 72 -123 Kliniska Wielkie lub pocztą na adres placówki w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w terminie do dnia

24  listopada  2011 r. do godz. 15.00.

2) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3) Rozpatrzenie ofert przez Komisję nastąpi w dniu25 listopada  2011 r.

4) Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie

5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona 28.11.2011 r. na stronie internetowej Zespołu szkół Publicznych (www.kliniska.edu.pl) i Biuletynu Informacji Publicznej (www.goleniow.pl)

6) Dodatkowe informacje na temat wymagań i zakresu wykonywanych zadań

można uzyskać pod numerem telefonu (91) 418 14 06


Drukuj  

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates