OBWIESZCZENIE - budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- Rzęśnica

Aktualności Odsłony: 2008

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm..) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 12.10.2018 r. Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)”,w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

Miasto Goleniów, obręb ewidencyjny Goleniów - 1:

dz. nr: 9, 8, 7, 6, 5, 4/4, 18, 19/4, 24, 25/1, 25/2, 23, 26, 21, 22, 27/1, 27/2, 39, 38/1, 38/2, 20, 40/1, 40/2,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Modrzewie:

dz. nr: 1173, 789/21, 789/17, 1086/11, 1085/6, 789/12, 789/11, 157/2, 157/1, 157/6, 1081/2,1082, 1082/4, 1082/5, 1083/3, 1083/4, 1084/5, 1084/4, 1084/6, 1085/7, 1085/8, 1084/8, 1084/7, 1087/2, 1089/4, 1089/5, 1087/1, 1089/2, 790/9, 790/2,1090/11, 1090/8, 1092/3, 59, 1174, 1175/1, 1175/3,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Łozienica:

dz. nr: 7/4, 1222, 8/7, 19/14, 20/17, 21/4, 19/15, 19/11, 20/15, 20/12, 4/16, 4/2, 34/6, 3/2, 1192/8, 1192/9, 49/5, 49/4, 1192/7, 1192/5, 1192/6, 49/3, 64/11, 63/7, 63/6, 20/21, 20/20, 64/4,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Inina:

dz. nr: 21/16,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Krzewno:

dz. nr: 63/15, 63/14, 63/10, 63/8, 63/12,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Nadleśnictwo Kliniska:

dz. nr: 10/7, 10/8, 2/5, 86/14, 85/4, 86/7, 106/2, 107/6, 107/4, 2/4, 135/2, 136/4, 136/2, 137, 166/2, 165, 166/4, 197/2,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Dobroszyn:

dz. nr: 198/4, 132/1, 215/2, 216/4,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Rurzyca:

dz. nr: 312/1, 237/2, 238/4, 257/2, 282/10,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie:

dz. nr: 255/1, 303/4, 303/2, 303/6, 303/5, 371/1, 326, 327/5, 154, 354/4, 353, 354/2, 355/4,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Rzęśnica:

dz. nr: 380, 381/1, 6/1, 381/4, 382/2, 414, 415/5, 5/2, 415/7, 415/8, 415/2, 416/4, 454/2, 455/2, 455/5, 456/2, 457/2, 458/2, 500/2, 499/1, 1/1, 498/1, 7, 455/3,

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:

Miasto Goleniów, obręb ewidencyjny Goleniów - 1:

dz. nr: 8, 25/2, 26, 27/2, 38/2, 40/2,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Modrzewie:

dz. nr: 1082/5, 1083/4, 1084/6, 1085/8, 1085/7, 1085/6, 1086/11, 790/2, 1090/8, 1093/2, 1094/3, 1172/26, 1175/1, 1175/19, 1175/20, 59, 1172/32, 1174,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Łozienica:

dz. nr: 1222, 8/7, 7/4, 19/14, 20/17, 20/16, 21/7, 19/13, 21/5, 3/4, 1192/8, 1174, 24, 1173/1, 79, 49/4,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Inina:

dz. nr: 21/12, 31,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Nadleśnictwo Kliniska:

dz. nr: 2/4, 106/2, 107/6, 107/4, 135/2, 165, 166/4, 197/2,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Dobroszyn:

dz. nr: 198/4, 215/2, 131/5, 216/4,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Rurzyca:

dz. nr: 237/2, 238/4, 257/2, 282/10,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie:

dz. nr: 303/4, 303/2, 303/6, 303/5, 304/8, 145/6, 304/46, 304/47, 272/2, 371/1, 154, 326, 353, 354/2,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Rzęśnica:

dz. nr: 380, 381/4, 381/1, 382/2, 414, 415/5, 5/2, 415/7, 6/1, 415/2, 454/2, 455/2, 454/1, 455/3, 498/2, 1/1, 1/2

Miasto Szczecin, obręb ewidencyjny Dąbie 9:

dz. nr: 77, 82/4, 82/3,

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych)

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Zdżary: dz. nr: 194/2

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Modrzewie: dz. nr: 1093/3

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Nadleśnictwo Kliniska: dz. nr: 1/2,

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Dobroszyn: dz. nr: 131/6

Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Rurzyca: dz. nr: 311/2

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)”, jest Wojewoda Zachodniopomorski.

Zgodnie z art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 91 4303-476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 i w terminie 30 dni tj. od 06 lutego 2019 r. do 08 marca 2019 r.wnieść ewentualne swoje uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Drukuj