Uchwały

Uchwała nr 1

Zebrani w dniu 19. maja 2003 r. w Kliniskach Wielkich, postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć:
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica",
z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Szczecińskiej 24.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednomyślnie.
Za uchwałą głosowało 26 osób.


Przewodniczący Sekretarz

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ODNOWY WSI "Grodnica"
z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Szczecińskiej 24

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 07. 04. 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica"

Zebrani w dniu 19 maja 2003 r. w Kliniskach Wielkich, postanowili założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica", z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Szczecińskiej 24.

Celem Stowarzyszenia jest poprawa materialnych, kulturowych, duchowych warunków życia mieszkańców Klinisk Wielkich, poprzez:

1. Wspieranie społecznych inicjatyw wszystkich mieszkańców wsi i okolic przyległych;
2. Działania na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci (w obszarze zdrowotnym, socjalnym, kulturalnym) oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych;
3. Działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu we wsi Kliniska - zarówno osób o niskim statusie materialnym, jak niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych patologią lub bezradnością życiową;
4. Pomoc mieszkańcom wsi w poprawie jakości życia w następujących obszarach: kultura, edukacja, sport, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa.
5. Animowanie działań integrujących społeczność lokalną, pobudzających jej aktywność i potrzeby wyższe;
6. Współpracę ze społecznościami sąsiednich wsi, zakładającą przeciwdziałanie antagonizmom lokalnym;
7. Facylitację społeczną zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i innych patologii;
8. Działania na rzecz tożsamości społecznej mieszkańców wsi poprzez kultywowanie tradycji przeniesionych na ziemie zachodnie przez starszych mieszkańców oraz kontakty z przedwojennymi mieszkańcami wsi i okolic;
9. Wspieranie dobroczynności i zasady wolontariatu.

Znajdują się tutataj kategorie: Zarząd, Członkowie, Statut, Uchwały.

Członkowie SOW "Grodnica"

Członkami Stowarzyszenia Odnowy Wsi "Grodnica" w Kliniskach Wielkich są:

1. MIECZYSŁAW BŹDZIUCH,
2. WIESŁAW JAROSZ,
3. BARBARA PIETRZAK,
4. RYSZARD SZALIMOW,
5. JANINA SZALIMOW,
6. ARTUR ROGÓŻ,
7. JOLANTA KAŁAMARZ,
8. DOROTA RYBARSKA - JAROSZ,
9. ZENONA NIEDAŁTOWSKA,
10. IZABELLA NIEDAŁTOWSKA,
11. MARZENA POLESZCZUK,
12. ELŻBIETA SEKUŁA,
13. DARIUSZ POLESZCZUK,
14. MIECZYSŁAW KUBIK,
15. DANUTA KUBIK,
16. RADOSŁAW KUBIK,
17. BEATA KUBIK,
18. DARIUSZ SEKUŁA,
19. MARIA POLESZCZUK,
20. ELŻBIETA KACZMAREK,
21. RAFAŁ KACZMAREK,
22. MARIA TYSZKIEWICZ,
23. ANNA TYSZKIEWICZ,
24. URSZULA TROCHA,
25. IRENA KUSZTYKIEWICZ,
26. TADEUSZ SKAŁECKI.

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates