Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ODNOWY WSI "Grodnica"
z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Szczecińskiej 24

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 07. 04. 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 

§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Kliniska Wielkie.

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest wieś Kliniska Wielkie. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami wsi, gminy, województwa a nawet kraju.

§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie może używać skrótu - SOW "Grodnica".

§6
Stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania, a także może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§8
Celem Stowarzyszenia jest poprawa materialnych, kulturowych, duchowych warunków życia mieszkańców Klinisk Wielkich, poprzez:
1. Wspieranie społecznych inicjatyw wszystkich mieszkańców wsi i okolic przyległych;
2. Działania na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci (w obszarze zdrowotnym, socjalnym, kulturalnym) oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych;
3. Działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu we wsi Kliniska - zarówno osób o niskim statusie materialnym, jak niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych patologią lub bezradnością życiową;
4. Pomoc mieszkańcom wsi w poprawie jakości życia w następujących obszarach: kultura, edukacja, sport, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa.
5. Animowanie działań integrujących społeczność lokalną, pobudzających jej aktywność i potrzeby wyższe;
6. Współpracę ze społecznościami sąsiednich wsi, zakładającą przeciwdziałanie antagonizmom lokalnym;
7. Facylitację społeczną zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i innych patologii;
8. Działania na rzecz tożsamości społecznej mieszkańców wsi poprzez kultywowanie tradycji przeniesionych na ziemie zachodnie przez starszych mieszkańców oraz kontakty z przedwojennymi mieszkańcami wsi i okolic;
9. Wspieranie dobroczynności i zasady wolontariatu.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Umożliwianie mieszkańcom wsi uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach artystycznych, sportowych, edukacyjnych.
2. Organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, terapeutycznej i innej - według potrzeb.
3. Organizowanie imprez promujących wieś, dorobek jej mieszkańców oraz integrujących społeczność lokalną.
4. Podejmowanie inicjatyw na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz bezradności społecznej mieszkańców wsi.
5. Prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej i wydawniczej.
6. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
7. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację celów statutowych poprzez:
a) dotacje
b) subwencje
c) zbiórki publiczne
d) aukcje, festyny, etc.
8. Reprezentowanie potrzeb mieszkańców wsi na forum gminy, powiatu czy województwa.
9. Ścisłą współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi, zainteresowanymi rozwojem aktywności terenów wiejskich.
10. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
11. Prowadzenie innej działalności, w tym działalności gospodarczej na podstawie odpowiednich zezwoleń, wydanych przez właściwe organy administracji państwowej.

§10
Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia poprzedzone jest:
a) uzyskaniem rekomendacji 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
b) czynnym udziałem w organizowaniu co najmniej jednej imprezy o charakterze charytatywnym na rzecz dzieci i młodzieży - mieszkańców Klinisk i okolic.
c) złożeniem deklaracji członkowskiej.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji wraz z opinią osób rekomendujących. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie dwóch tygodni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§14
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, zgodnych z jego celami statutowymi;
e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
c) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
d) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada prawa takie same jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnych Zebraniach przez okres 2 lat;
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem";
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem";
3. Komisja Rewizyjna.

§19
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków (tj. 50 %+1).
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 7 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§20
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a) Zwyczajne;
b) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§22
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania,
4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia

§23
1. Zarząd składa się z 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Prezes, Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
a) dopuszcza się sytuację łączenia funkcji.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi;
2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
5. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu;
7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
8. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
9. zwoływanie Walnego Zebrania;
10. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
11. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
13. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
14. w szczególnych wypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich i ustalanie ulg;
15. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§25
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji i Sekretarza.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
4. organizowanie zebrań Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku;
5. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
6. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§28
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§29
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§30
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej lub firm, zbiórki publiczne, nawiązki sądowe;
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody inne – odsetki bankowe;
d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;
f) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odpowiednich zezwoleń (Rozdz. II, § 9, pkt. 11).
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§31
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach - w tym majątkowych - Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, uprawnione są łącznie dwie osoby spośród Prezydium Zarządu, czyli: Prezes i Skarbnik, Wiceprezes i Skarbnik lub Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (50 % + 1). W przypadku braku quorum, procedura jak w Rozdz. IV, §19, pkt. 2
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum procedura jak w Rozdz. IV, §19, pkt. 2.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, nie nastawione na zysk, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia w sytuacji jego zlikwidowania.

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates