ASPROD

Dyrektor ZSP w Kliniskach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
Ul. PIASTOWSKA 11
72 – 123 KLINISKA WIELKIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zawarte w art. 54 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),

Wymiar etatu:1/1

Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień  2011

Wymagania podstawowe:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają

zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa

polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do

wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada

co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień

publicznych, ustawy o rachunkowości, samorządzie gminnym, systemie oświaty, Karty

Nauczyciela, prawa pracy, obsługi komputera (Word, Excel, VULCAN, Internet)i umiejętności
ich właściwego stosowania, dyspozycyjność, komunikatywność i rzetelność.

Obowiązki i odpowiedzialność:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych;

5) planowanie w zakresie wydatków finansowych, płacowych i rzeczowych oraz ich analiza;

6) prowadzenie i aktualizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo - księgowej,

jej kompletowanie i archiwizowanie;

7) przestrzeganie ustaleń określonych w instrukcji kontroli i obiegu dokumentów

obowiązujących w szkole;

8) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową jednostki.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny

3) oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydata wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności),

4) kserokopie świadectw pracy

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

7) dokument poświadczający wykształcenie

8) kwestionariusz osobowy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

1)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH, ul. Piastowska 11, 72 -123 Kliniska Wielkie lub pocztą na adres placówki w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w terminie do dnia

24  listopada  2011 r. do godz. 15.00.

2) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3) Rozpatrzenie ofert przez Komisję nastąpi w dniu25 listopada  2011 r.

4) Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie

5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona 28.11.2011 r. na stronie internetowej Zespołu szkół Publicznych (www.kliniska.edu.pl) i Biuletynu Informacji Publicznej (www.goleniow.pl)

6) Dodatkowe informacje na temat wymagań i zakresu wykonywanych zadań

można uzyskać pod numerem telefonu (91) 418 14 06

Okolice Klinisk Wielkich

  • W kierunku północnym - Rurzyca
  • W kierunku zachodnim - Pucice
  • W kierunku zachodnim - Czarna Łąka
  • W kierunku zachodnim - Lubczyna
  • W kierunku południowym - Załom

W kierunku północnym - Rurzyca

RurzycaRurzyca (do 1945 Rörchen) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów, na zachód od drogi ekspresowej S3, przy drodze Goleniów – Kliniska, na skraju Puszczy Goleniowskiej.

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie szczecińskim. Obecnie 654 mieszk. (2009), znajduje się tutaj kościół wybudowany w roku 1906, z czerwonej cegły, w stylu neogotyckim. Szczególnie ciekawe są dębowe drzwi wejściowe i ich dekoracyjne elementy metalowe. Kościół ma budowę salową z wyraźnie wydzielonym prezbiterium (ciekawe jest to, że znajduje się ono od strony zachodniej).

Read More

W kierunku zachodnim - Pucice

PucicePucice (do 1945 Oberhof) – wieś w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów, na skraju Równiny Goleniowskiej i Doliny Dolnej Odry, przy drodze łączącej Rurzycę ze Szczecinem, ok. 15 km na południowy zachód od Goleniowa. Obecnie (2009) 495 mieszkańców.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego. W 2009 roku połączono osadę Pucice oraz kolonię Pucice-Kolonia w jedną miejscowość o statusie wsi i nazwie Pucice.

Read More

W kierunku zachodnim - Czarna Łąka

Czarna ŁąkaCzarna Łąka (niem. Wilhelmsfelde) - wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa szczecińskiego. W roku 2009 miejscowość liczyła 230 mieszkańców.

Wieś leży w Dolinie Dolnej Odry, ok. 600 m na wschód od jeziora Dąbie, ok. 16 km na południowy zachód od Goleniowa, przy drodze łączącej Lubczynę ze Szczecinem.

Read More

W kierunku zachodnim - Lubczyna

LubczynaLubczyna (do 1945 Lübzin) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów. W latach 1945-1954 i 1973-1976 istniała gmina Lubczyna. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

Lubczyna rozwija się przede wszystkim jako wieś turystyczna. Nad jeziorem Dąbie znajduje się szeroka, piaszczysta plaża, ulubione miejsce letniego wypoczynku mieszkańców Goleniowa i okolic. Kąpielisko jest strzeżone, znajduje się tutaj akwarama i przebieralnie. Obok znajduje się port jachtowy i przystań.

Read More

W kierunku południowym - Załom

ZałomZałom (do 1945 Arnimswalde) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów, położona w Dolinie Dolnej Odry, na skraju Puszczy Goleniowskiej, ok. 2 km od jeziora Dąbie, przy drodze Lubczyna – Szczecin, administarcyjnie bezpośrednio graniczy z miastem Szczecinem.

Nieopodal wsi znajduję się uroczysko Trzebuskie Łęgi, gdzie znajduje się dawne osiedle rybackie. Obecnie są tam 3 domy mieszkalne i budynki gospodarcze, a Trzebuskie Łęgi (miejscowość) są używane jako nazwa tego osiedla.

Read More

1% podatku dla Oliwii

Podatek 1 procent dla Oliwii

Reklama

Wieści z okolicy

Źródła nie znaleziono

Statystyka

Odsłon artykułów:
2951428