ASPROD

Leśny Kompleks Promocyjny

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej" został utworzony 1 lipca 1996 roku. Położony jest w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i obejmuje swym zasięgiem Puszczę Bukową oraz południową część Puszczy Goleniowskiej na łącznej powierzchni 32,8 tys. ha. Jest on jednym z dziewięciu, rozmieszczonych na terenie całego kraju Leśnych Kompleksów Promocyjnych powołanych w celu wdrażania udoskonalonych metod gospodarki leśnej i ochrony lasu, a także prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Dla realizacji tego ostatniego zadania stworzono położony obok siedziby Nadleśnictwa Kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz Punkt Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej w Nadleśnictwie Gryfino.


W Puszczy Bukowej dominującym gatunkiem jest buk, a w Puszczy Goleniowskiej niemal wszechobecna sosna. Lasy Kompleksu Promocyjnego są miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Gniazdują tutaj m .in. bielik, bocian czarny, kania czarna i ruda, orlik krzykliwy. Wśród roślin występują wiciokrzew pomorski, lilia złotogłów oraz wiele gatunków storczyków. Walory przyrodnicze i krajobrazowe tych terenów zdecydowały o utworzeniu Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" oraz Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry", którego północna część leży na terenie LKP.
Miejscem szczególnie cennym jest Ogród Dendrologiczny w Glinnej. Na powierzchni 4 ha rośnie ponad 360 gatunków drzew i krzewów pochodzących z całego świata. Do najcenniejszych drzew zaliczyć należy: największy w Polsce, obumarły już skutkiem przemarznięcia, okaz mamutowca olbrzymiego, jodłę szlachetną i orzesznika pięciolistnego.
Powołanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego oraz utworzenie obiektów edukacji przyrodniczej spowodowało znaczny wzrost ruchu turystycznego na tym obszarze. Wpływa na to również bliskie sąsiedztwo aglomeracji miejskich, wysoki udział atrakcyjnych dla turystyki siedlisk borowych, a także znaczne ilości runa leśnego. Wychodząc naprzeciw turystom Nadleśnictwa Kliniska i Gryfino przygotowywały wiele miejsc oraz urządzeń o charakterze dydaktycznym i rekreacyjnym.
W tym celu utworzone zostały m. in. dwie ścieżki rowerowe o łącznej długości 50 km (obecnie połączone w jedną) przebiegające przez tereny leśne wyróżniające się wyjątkowymi wartościami przyrodniczymi, o dużym zróżnicowaniu siedliskowym - od buczyny pomorskiej w Puszczy Bukowej, poprzez lasy mieszane o różnym składzie gatunkowym, do borów sosnowych w Puszczy Goleniowskiej. Ścieżki wytyczone są kierunkowskazami. Wzdłuż tras przygotowane są miejsca odpoczynku wyposażone w stoły, ławy, kosze, na części z nich istnieje możliwość rozpalenia ogniska. Atrakcją jest drewniana wieża widokowa, z której można podziwiać urokliwą dolinę rzeki Iny. Ścieżkę warto przemierzyć niezależnie od pory roku. Słuchając wiosennego śpiewu ptaków, wdychając letnią woń rozgrzanej żywicy, podziwiając kolory jesieni czy też śledząc tropy zwierząt na świeżo spadłym śniegu, każdy zawsze znajdzie coś nowego i interesującego.

Nadleśnictwo Kliniska
Nadleśnictwo Kliniska to obszar bardzo interesujący pod względem przyrodniczym. Jest tutaj wiele miejsc, w których znajdują schronienie i możliwość rozrodu liczne gatunki ginących i zagrożonych wyginięciem zwierząt o roślin. Można tu zobaczyć krążącego nad lasem bielika, białe bociany i żurawie poszukujące pożywienia na śródleśnych łąkach, a wiosną las rozbrzmiewa głosami licznych ptaków śpiewających. Najciekawsze są siedliska lasów mieszanych graniczące z leśnymi łąkami i obszarami podmokłymi. Do obiektów szczególnie cennych przyrodniczo należą dolina rzeki Iny oraz torfowisko w Reptowie.
Na szczególną uwagę zasługuje rosnąca tuż obok siedziby Nadleśnictwa 450-letnia lipa drobnolistna "Anna".

Nadleśnictwo Kliniska

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach
Formy działalności Ośrodka:
- zajęcia kameralne z młodzieżą,
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli,
- wystawy okresowe,
- wykłady, prelekcje, konferencje, seminaria,
- organizacja konkursów,
- działalność informacyjna,
- współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi edukację przyrodniczą.
Ośrodek dysponuje:
- salą dydaktyczno-konferencyjną na 100 osób, wyposażona w sprzęt audiowizualny, komputer, z możliwością projekcji na dużym ekranie, dostępem do Internetu,
- salami wystawowymi, w których prezentowane są czasowe wystawy o tematyce przyrodniczej,
- biblioteka.
Ośrodek posiada także bogate zaplecze dydaktyczne (m. in. gabloty botaniczne, entomologiczne, zielniki, lupy, lornetki). Obiekt wybudowany został bez barier architektonicznych dzięki czemu jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
W pobliżu Ośrodka znajdują się:
- plac dydaktyczny z tablicami poglądowymi z zakresu funkcjonowania, zagrożeń i ochrony ekosystemów leśnych,
- zadaszona wiata z miejscem na ognisko,
- plac zabaw,
- ścieżka spacerowo-dydaktyczna oraz ścieżka rowerowa,
- punkt gastronomiczny, w którym prowadzona jest sprzedaż pamiątek o charakterze leśnym,
- parking.
Ścieżka spacerowo-dydaktyczna prezentuje funkcjonowanie ekosystemu leśnego oraz działania podejmowane przez leśników mające na celu ochronę, utrzymanie i racjonalne użytkowanie lasu. Długość ścieżki wynosi około 3 km, znajduje się na niej 14 przystanków dydaktycznych. Czas przemarszu wynosi około 45 minut. W Ośrodku dostępna jest broszura przedstawiająca przebieg ścieżki oraz krótkie opisy przystanków dydaktycznych.

 

 


Drukuj