Dobre rady

Wędrując po lesie pamiętaj, że:
a) stałym zakazem wstępu objęte są:
- uprawy leśne do 4 m wysokości,
- lasy doświadczalne i nasienne,
- ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków;
b) wjazd do lasu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowym lub wierzchem dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, zaś wjazd na drogi leśne tylko wtedy gdy oznakowane są drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch, zaś ich postój dozwolony jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
c) w lasach, a także w odległości do 100m od granicy lasu, nie wolno rozniecać ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
d) w lasach zabrania się:
- zanieczyszczenie gleby i wód,
- niszczenia lub uszkodzenia roślin,
- rozkopywania ściółki, niszczenia grzybni,
- płoszenia, ścigania i zabijania zwierząt,
- wybierania jaj i piskląt,
- niszczenia lęgowisk, nor i mrowisk,
- biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi,
- puszczania psów luzem.

 

Pamiętaj:
- biwakowanie w lesie dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu przygotowanych i oznakowanych,
- nie wchodź do lasu w okresie wprowadzonego zakazu wstępu do lasu z uwagi na silne zagrożenie pożarowe,
- zauważyłeś ogień w lesie, alarmuj służby leśne, straż pożarną lub policję,
- las jest wspólnym dobrem społecznym ale jego zasoby nie są niewyczerpalne,
- szanuj go aby zachował się dla następnych pokoleń,
- pozostaw go w takim samym stanie, w jakim chciałbyś go zastać,
- sposób korzystania z lasu świadczy o Twojej kulturze,
- stosuj się do poleceń służb leśnych,
- bądź przyjacielem lasu.


Drukuj  

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates